Povinné čipování od 1.1.2020!

Aktuality

Vzhledem ke stále rostoucím vstupním cenám doporučuji načipovat psa již letos současně s očkováním proti vzteklině nebo kdykoliv mimo termín vakcinace.

Cena: 550,- Kč včetně aplikace

- přidanou hodnotou tohoto úkonu je skutečnost, že v případě ztráty psa jej pak může nálezce

 pomocí čipu identifikovat a díky databázi nalézt jeho majitele.

Novela veterinárního zákona platná od 1.1. 2020

9.V § 4 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 65 zní:
(4) Očkování psa proti vzteklině podle odstavce 1 je platné, pouze pokud pes splňuje podmínky na označení zvířat v zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu, s výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Chovatel, který chová psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa.“